กิจกรรม ๕ ส. ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๕

กิจกรรม ๕ ส. ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๕

กิจกรรม ๕ ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๕ โดย กำลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร.