การประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาควิชาภาษาไทย ๒ (LG 5002) นนร.ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๖๕

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาวิชาภาษาไทยได้ดำเนินการประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาควิชาภาษาไทย ๒ (LG 5002) นนร.ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ ณ ห้องประชุม กอศ.สกศ.รร.จปร. ชั้น ๑