เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ภายใน สกศ.รร.จปร. ประจำเดือน ส.ค. 65