ธุรการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ร.อ.ไกรวิน นาคปั้น

ร.อ.ไกรวิน นาคปั้น

ตำแหน่ง : ประจำแผนก สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ร.ต.หญิง พจมาลย์ ยังขวัญ

ร.ต.หญิง พจมาลย์ ยังขวัญ

ตำแหน่ง : ประจำ มทบ.12 ชรก.กอศ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :  ปวช.(เลขานุการ) โรงเรียนพณิชยการบางโพ

จ.ส.ท.ภาณุภัท อาจศรี

จ.ส.ท.ภาณุภัท อาจศรี

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

 

 

นายชานนท์ เรืองหิรัญ

นายชานนท์ เรืองหิรัญ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาสถานที่