ธุรการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ร.อ.โยธิน ทวานชัยสงค์

ร.อ.โยธิน ทวานชัยสงค์

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จ.ส.อ.หญิง พจมาลย์ ยังขวัญ

จ.ส.อ.หญิง พจมาลย์ ยังขวัญ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :  ปวช.(เลขานุการ) โรงเรียนพณิชยการบางโพ

ส.อ.ภาณุภัท อาจศรี

ส.อ.ภาณุภัท อาจศรี

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

 

 

นายสมบุญ พนมกุล

นายสมบุญ พนมกุล

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาสถานที่

 

 

นายสมชาย ชันวอน

นายสมชาย ชันวอน

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาสถานที่