อาจารย์ภาษาอังกฤษ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง จิดาภา ธรรมวิหาร

พ.อ.หญิง จิดาภา ธรรมวิหาร

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              - ศศ.ม.(การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จหลักสูตร: - BALIC

                        - AELIC

                        - MELT

                        - MACS

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์

พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

              - กศ.ม.(ภาษาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.อ.หญิง งามนิจ สุขเกษม

พ.อ.หญิง งามนิจ สุขเกษม

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร

              - M.A.(TESOL) Central Missouri State University, USA

              - Ph.D.(Composition and TESOL) Indiana University of Pennsylvania, USA

สำเร็จหลักสูตร: AELIC

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

 

พ.ท.หญิง ธนิกานต์ อำนาจศิลป์เจริญ

พ.ท.หญิง ธนิกานต์ อำนาจศิลป์เจริญ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

              - ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.ท.หญิง คนึงนิจ จิตตรง

พ.ท.หญิง คนึงนิจ จิตตรง

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศบ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

              - ศศม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จหลักสูตร: - BALIC

                        - MELT

                        - TPC

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.ต.หญิง มัทวัน ชุมทอง

พ.ต.หญิง มัทวัน ชุมทอง

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              - ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

ร.อ.หญิง เบญจภรณ์ พันธุ์นิล

ร.อ.หญิง เบญจภรณ์ พันธุ์นิล

ตำแหน่ง: รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(วรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

ร.อ.หญิง นิสากร จันทสร

ร.อ.หญิง นิสากร จันทสร

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

              - ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

 

ร.ท.หญิง ชญาน์นันท์ จิตต์จำนงค์

ร.ท.หญิง ชญาน์นันท์ จิตต์จำนงค์

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ค.บ.(การสอนสังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              - M.A.(Applied Linguistics and TESOL) University of Portsmouth, UK

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

 

ร.ท.หญิง ชุติมา ว่านเครือ

ร.ท.หญิง ชุติมา ว่านเครือ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร

              - ศศ.ม.(การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จหลักสูตร: BALIC

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

 

ร.ต.หญิง นฤภร อ่อนหวาน

ร.ต.หญิง นฤภร อ่อนหวาน

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ : - ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มมหาวิทยาลัยขอนแก่น

              - B.Ed. Teaching English to Speakers of Other Languages (Dual Program)  Massey University, New Zealand

              - ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ