อาจารย์ภาษาอังกฤษ

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์

พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์

ตำแหน่ง : นายทหารปฏิบัติการ ประจำ รร.จปร.
คุณวุฒิ: - อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              - M.A.(Teaching) Webster University, USA

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์

พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

              - กศ.ม.(ภาษาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.อ.หญิง จิดาภา ธรรมวิหาร

พ.อ.หญิง จิดาภา ธรรมวิหาร

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              - ศศ.ม.(การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จหลักสูตร: - BALIC

                         - AELIC

                         - MELT

                         - MACS

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.อ.หญิง ดร. งามนิจ สุขเกษม

พ.อ.หญิง ดร. งามนิจ สุขเกษม

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร

              - M.A.(TESOL) Central Missouri State University, USA

              - Ph.D.(Composition and TESOL) Indiana University of Pennsylvania, USA

สำเร็จหลักสูตร: - AELIC

                        - MELT

                        - MDS

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.อ.หญิง ธนิกานต์ อำนาจศิลป์เจริญ

พ.อ.หญิง ธนิกานต์ อำนาจศิลป์เจริญ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

              - ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.ท.หญิง คนึงนิจ จิตตรง

พ.ท.หญิง คนึงนิจ จิตตรง

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศบ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

            - ศศม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จหลักสูตร: - BALIC

                         - MELT

                         - TPC

                         - CELTA

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.ท.หญิง มัทวัน ชุมทอง

พ.ท.หญิง มัทวัน ชุมทอง

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              - ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.ต.หญิง เบญจภรณ์ พันธุ์นิล

พ.ต.หญิง เบญจภรณ์ พันธุ์นิล

ตำแหน่ง: อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(วรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

พ.ต.หญิง นิสากร จันทสร

พ.ต.หญิง นิสากร จันทสร

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

             - ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำเร็จหลักสูตร: - CELTA

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

ร.อ.หญิง ชญาน์นันท์ จิตต์จำนงค์

ร.อ.หญิง ชญาน์นันท์ จิตต์จำนงค์

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ค.บ.(การสอนสังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            - M.A.(Applied Linguistics and TESOL) University of Portsmouth, UK

สำเร็จหลักสูตร: - BALIC

                         - MELT

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

ร.อ.หญิง ชุติมา ว่านเครือ

ร.อ.หญิง ชุติมา ว่านเครือ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร

            - ศศ.ม.(การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จหลักสูตร: - BALIC

                        - AELIC

                        - MELT  

                        - CELTA

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

ร.อ.หญิง นฤภร อ่อนหวาน

ร.อ.หญิง นฤภร อ่อนหวาน

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ : - ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              - B.Ed. Teaching English to Speakers of Other Languages (Dual Program)  Massey University, New Zealand

              - ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จหลักสูตร:  - BALIC

                         - AELIC

                         - CELTA

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ

ร.ท.ชุติมันต์ โมรานนท์

ร.ท.ชุติมันต์ โมรานนท์

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ : - ศศ.บ.(วรรณคดี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             - ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จหลักสูตร: - MELT

                         - TPC

                         - BALIC

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาอังกฤษ