อาจารย์ภาษาไทย

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ

พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ

ตำแหน่ง : นปก.ประจำ รร.จปร. ช่วยราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

              - ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาไทย

พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์

พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ์

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              - ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาไทย

พ.ท.หญิง ผศ.บุษดี อรสิริวรรณ

พ.ท.หญิง ผศ.บุษดี อรสิริวรรณ

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศษ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

              - อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาไทย

 

พ.ต.หญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร

พ.ต.หญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


- ศศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาไทย

พ.ต.หญิง อำภา ช่างเกวียน

พ.ต.หญิง อำภา ช่างเกวียน

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ค.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

              - กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาไทย

พ.ต.หญิง ฉัตรแก้ว ยุวพรม

พ.ต.หญิง ฉัตรแก้ว ยุวพรม

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:  - ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล

               - ศศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาไทย

ร.ท.หญิง สาริศา เขี้ยวงา

ร.ท.หญิง สาริศา เขี้ยวงา

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: - ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

              - ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชาที่รับผิดชอบ: ภาษาไทย