ติดต่อเรา

กองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.

เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปรัชญา

"... การทหารนั้นที่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ไชยชำนะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารที่มีความรู้ และมีสติปัญญาสามารถที่จะไปสู่ไชยชำนะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือพวกเจ้านี่เอง เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงอุสาหะพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะทำน่าที่ซึ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางการทำการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่น คือน่าที่ป้องกันความอิศระภาพของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ..."
(จากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5)

ปณิธาน

มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ให้มีคุณลักษณะและขีดความสามารถ 4 ประการ ดังนี้
1. รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล
2. อุปนิสัย มีอุดมคติในเกียรติ ความซื่อสัตย์ วินัย และการเป็นผู้นำทหาร
3. มีรากฐานความรู้ในวิชาการต่างๆ อย่างแน่นแฟ้น สามารถไปใช้ในทางด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
4. รู้จักความสำคัญของวิทยาการสาขาต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในราชการทหาร

วิสัยทัศน์

มองให้ไกล มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี มีคุณธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีทุกสาขาตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแก่นักเรียนนายร้อย ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงขึ้น

ภารกิจ/พันธกิจ และนโยบาย

ให้การศึกษาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตนักเรียนนายร้อยให้มีศักยภาพทางภาษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้งหน่วย :

กองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.

ตั้งอยู่ ณ อาคารกองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร.ภายใน ทบ. 62346

โทร./โทรสาร 0-3739-3491

Department of Languages
Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy

Promanee, Muang District
Nakhon Nayok 26001

Tel.(Army) 62346
Tel./Fax. (66) 3739-3491