ประวัติกองวิชาฯ

หนังสือประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" ระบุว่า ใน พ.ศ.2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "หลวงสารประเสริฐ" (ภายหลังเป็น "พระยาศรีสุนทรโวหาร") สอนวิชาภาษาไทย และให้ "ฟรานซิส ยอร์จ แปดเตอร์สัน" สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนของกรมทหารมหาดเล็ก

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2430 ได้พระราชทานกำเนิด "โรงเรียนคะเด็ตสกูล" ซึ่งภายหลังคือ "โรงเรียนนายร้อยทหารบก" นักเรียนนายร้อยในสมัยนั้นเรียนทั้งวิชาทหารและวิชาสามัญ ซึ่งประกอบด้วยวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่มีการสอนวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ จนถึง พ.ศ.2488 จึงเปิดสอนตามเดิม

เมื่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน พ.ศ.2491 มีการแยกวิชาสามัญออกเป็นหมวดวิชาต่าง ๆ เช่น หมวดวิชาอักษรศาสตร์ เป็นต้น ต่อมา พ.ศ.2499 ปรับเปลี่ยนเป็น กองวิชาอักษรศาสตร์ ขึ้นตรงต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาจนถึงปัจจุบัน