ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.

พ.อ.ปเสฏฐา สารลักษณ์

พ.อ.ปเสฏฐา สารลักษณ์

ผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.

ตท.๒๗ จปร.๓๘ วทบ. ชุดที่ ๕๙
Mechanical Engineering, University of Cincinnati, Ohio, USA.

Director of Department of Languages,
Academic Division, Chulachomklao Royal Military Academy,
Ampher Muang, Nakornnayok 26001

รองผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์

รองผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.