เอกสาร แผนกฝึก-ศึกษา

งานตามวงรอบ แผนกฝึกศึกษา กตก.สกศ.รร.จปร.
- แผนการปฏิบัติงานตามวงรอบ ผฝก.กตก.สกศ.รร.จปร.

การศึกษาทางพลเรือน
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.2527
1.2 ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการขอรับทุนการศึกษาในต่างประเทศฯ พ.ศ.2552
1.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาฯ ภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2557
1.4 สรุปสาระสำคัญแก้ไขระเบียบ ทบ.ลาศึกษา ปี 57
1.5 ระเบียบ สกศ.รร.จปร. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ป.โท และ ป.เอก ปี 2561
2. โครงการพัฒนาอาจารย์ รร.จปร.
2.1 หนังสือ ทบ. อนุมัติโครงการพัฒนาอาจารย์ รร.จปร. ปี 61-64
3. การคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล

สอบ นตท.(ทบ.)
- ตารางกำหนดการปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2561
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2561
- ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัคร เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมสัมมนานอกหน่วย
1. แนวทางการขออนุมัติไปประชุม สัมมนา และการเป็นวิทยากรภายนอก
1.1 แนวทางการขออนุมัติไป ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา ตปท. 55
1.2 แนวทางการขออนุมัติไปประชุม สัมมนา
1.3 แนวทางการปฏิบัติในการไปเป็นวิทยากรภายนอก รร.จปร. 55
2. รูปแบบรายงานผลการประชุม/สัมมนา
2.1 รูปแบบรายงานผลการประชุม/สัมมนา
3. หนังสืออนุมัติแผนการสัมมนา งบประมาณสัมมนานอกน่วย
3.1 อนุมัติแผนการสัมมนานอกหน่วย ปี 59
3.2 อนุมัติแผนการสัมมนานอกหน่วย ปี 60
3.3 อนุมัติแผนการสัมมนานอกหน่วย ปี 61
3.4 อนุมัติแผนการสัมมนานอกหน่วย ปี 61 (ปรับปรุง)

การทัศนศึกษาดูงาน นนร.
1. แบบฟอร์มต่างๆ
1.1 แบบฟอร์มแผนขั้นต้น
1.2 แบบฟอร์มแผนขั้นสมบูรณ์
1.3 แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
1.4 รูปแบบรายงานการทัศนศึกษาและดูงาน นนร.
1.5 ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์นำข้าราชการและ นนร.เข้าเยี่ยมชมสถานที่
1.6 ตัวอย่างคำกล่าวขอบคุณทัศนศึกษาและดูงาน นนร.
1.7 แบบสอบถามความพึงพอใจในการทัศนศึกษาดูงาน นนร.
1.8 แบบประเมินการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการทัศนศึกษา ดูงาน นนร.
2. อนุมัติแผนการทัศนศึกษาและดูงาน นนร. และสำรวจพื้นที่ ปี 61

ดูงานนอกสถานที่ (นอกสัปดาห์ดูงาน)
- แผนการดูงานนอกสถานที่ (นอกสัปดาห์ดูงาน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2561
- แผนการดูงานนอกสถานที่ (นอกสัปดาห์ดูงาน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โครงงานวิจัย นนร.
1. คู่มือการเขียนรายงานวิจัยของกองทัพบก
2. วท.กห.1 สำหรับ นนร. (แบบคำขอโครงงานวิจัย) ปรับปรุงใหม่ ก.ค.59
3. รูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานวิจัย นนร. งบประมาณ ทบ.
4. รูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานวิจัย นนร. งบประมาณ วท.กห.
5. แผนการดำเนินงานโครงงานวิจัย นนร. ประจำปี 2561
6. อนุมัติโครงงานวิจัย นนร. ปี 61

บันทึกข้อตกลงกับสถาบันภายนอก (MOU)
1. บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันภายนอก ปี 2560
2. ผลการดำเนินงานบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง รร.จปร. กับ สถาบันภายนอก ประจำปี 2560

อัคคีภัย
1. ระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย พ.ศ.2503
1.2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2538
2. แผน คำสั่ง และ แผนการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย สกศ.รร.จปร.
2.1 แผนดำเนินงานการป้องกันอัคคีภัย สกศ.ฯ ปี 60
2.2 คำสั่งและแผนป้องกันอัคคีภัย สกศ.ฯ ปี 60
3. แบบฟอร์มการรายงานต่างๆ
3.1 แบบรายงานการซักซ้อม
3.2 แบบฟอร์มรายงานด่วน
3.3 รายงานการตรวจสอบของผู้อำนวยการดับเพลิง
4. ตัวอย่างแผนป้องกันอัคคีภัย
4.1 ตัวอย่าง คำสั่ง แผนป้องกันอัคคีภัย นขต.สกศ.ฯ
4.2 ตัวอย่าง แผนการขนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย

การต่างประเทศ
1. การเตรียมการต้อนรับบุคคลสำคัญชาวต่างชาติ
2. คำสั่งชุดล่ามประจำ สกศ.รร.จปร. ประจำปีงบประมาณ 2560
3. คำสั่งชุดล่ามประจำ สกศ.รร.จปร. ประจำปีงบประมาณ 2561
4. แบบฟอร์มการรายงานดูงานต่างประเทศของ นนร.

กองทุนพัฒนา รร.จปร. (ด้านการพัฒนา)
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ (ฉ.2) พ.ศ.2555
1.2 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ (ฉ.3) พ.ศ.2555
1.3 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ พ.ศ.2552
1.4 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การบริหารจัดการ (ฉ.2) พ.ศ.2559
1.5 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การบริหารจัดการ พ.ศ.2552
1.6 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย กทพ.รร.จปร. (ฉ.2) พ.ศ.2553
1.7 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย กทพ.รร.จปร. (ฉ.3) พ.ศ.2557
1.8 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย กทพ.รร.จปร. พ.ศ.2551
2. แบบฟอร์มคำขอโครงการ กทพ.รร.จปร. (.docx)
3. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินการ โครงการพัฒนา กทพ.รรร.จปร. (.docx)
4. แบบรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย กทพฯ ด้านการพัฒนา ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม
5. อนุมัติงบประมาณ กทพ.รร.จปร. ปี 60
6. อนุมัติงบประมาณ กทพ.รร.จปร. ปี 61
7. อนุมัติงบประมาณ กทพ.รร.จปร. ปี 61 (เพิ่มเติม)

การขอผลงานทางวิชาการ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภากลาโหมแต่งตั้ง พ.ศ.2560
2. ระเบียบ สกศ.รร.จปร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ พ.ศ.2560
3. ระเบียบ สกศ.รร.จปร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนผู้มีผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2560
4. ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ศ. รศ. และ ผศ. สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.2559
5. ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559
6. คำสั่ง กห 74-2559 เรื่องการดำเนินงานกิจการสภาการศึกษาวิชาการทหาร

แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560

อื่นๆ
1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกเงินค่าใช้จ่ายทั่วไป
2. ระเบียบสารบรรณ ทบ. พ.ศ.2555
3. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.2555
4. ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร
5. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย รร.จปร. พ.ศ.2545
6. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย รร.จปร. (ฉ.2) พ.ศ.2555
7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภา รร.จปร. ประจำปี 2561
8. หนังสือ สปช.ทบ. 0406-37255-2472-14 ลง 14 ก.พ.56 เรื่องระเบียบ กค.ว่าด้วย คชจ.
9. ระเบียบ ทบ ว่าด้วย รปภ ความลับ ปี 44
10. ระเบียบ ทบ ว่าด้วย รปภ สารสนเทศ ปี 55
11. พรบ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉ.6) พ.ศ.2558
12. นโยบายเร่งด่วนของ รมว.กห. ประจำปีงบประมาณ 2561
13. ระเบียบ คตง.ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
14. ระเบียบ สกศ.รร.จปร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานของกำลังพล สกศ.รร.จปร. พ.ศ.2560
15. แผนพัฒนา ทบ. ปี 60-64
16. แนวทางขออนุมัติเดินทางไป ตปท.
17. แบบฟอร์มรายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา

---------------------------------------------------

ติดต่อแผนกฝึกศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 62277
Email : acad3.crma@gmail.com