ห้องปฏิบัติการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
จ.ส.อ.วีรพงษ์ พรรณไวย

จ.ส.อ.วีรพงษ์ พรรณไวย

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

 

ส.อ.ณัฐกมล คำดี

ส.อ.ณัฐกมล คำดี

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

 

ส.อ.ณัฐวุฒิ วีระสะ

ส.อ.ณัฐวุฒิ วีระสะ

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.