ห้องปฏิบัติการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ร.อ.ไกรวิน นาคปั้น

ร.อ.ไกรวิน นาคปั้น

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

จ.ส.อ.วีรพงษ์ พรรณไวย

จ.ส.อ.วีรพงษ์ พรรณไวย

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

 

ส.อ.ณัฐกมล คำดี

ส.อ.ณัฐกมล คำดี

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.