กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาไทยประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาไทยประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาไทยประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร กอศ.สกศ.รร.จปร