กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับทหารกองประจำการในการเตรียมการก่อนการสอบคัดเลือก นนส.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ทำการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับทหารกองประจำการในการเตรียมการก่อนการสอบคัดเลือก นนส.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖ ห้วง ม.ค. - ก.พ. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ทำการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับทหารกองประจำการในการเตรียมการก่อนการสอบคัดเลือก นนส.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖ ห้วง ม.ค. - ก.พ. ๖๖ ณ ร้อย.บก.พัน ร.รร.จปร.