กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับหลักสูตรนายสิบอาวุโส รร.กส.กส.ทบ. เมื่อวันที่ ๗ – ๘ ก.พ. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับหลักสูตรนายสิบอาวุโส รร.กส.กส.ทบ. เมื่อวันที่ ๗ - ๘ ก.พ. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับหลักสูตรนายสิบอาวุโส รร.กส.กส.ทบ. เมื่อวันที่ ๗ - ๘ ก.พ. ๖๖ ณ กอศ.สกศ.รร.จปร.