การซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๕

การซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๕

การซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๕ โดย กำลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร.