กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาไทยประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาไทยประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาไทยประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคาร กอศ.สกศ.รร.จปร