กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๖

กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณาข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๗๓๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร กอศ.สกศ.รร.จปร.