การฝึกอบรมการสร้างความคุ้นเคยในการใช้หลักสูตร Nonintensive American Language Course : NALC เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. – ๗ พ.ค. ๖๔

การฝึกอบรมการสร้างความคุ้นเคยในการใช้หลักสูตร Nonintensive American Language Course : NALC เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. - ๗ พ.ค. ๖๔

การฝึกอบรมการสร้างความคุ้นเคยในการใช้หลักสูตร Nonintensive American Language Course : NALC จากอาจารย์ผู้เชียวชาญด้านภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา DLIELC กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาให้กับ อจ.สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. - ๗ พ.ค. ๖๔ ณ กอศ.สกศ.รร.จปร.