คณาจารย์ภาษาอังกฤษ กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดการประชุมทบทวนหลังการใช้หลักสูตร NALC เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ ก.พ. ๖๖

คณาจารย์ภาษาอังกฤษ กอศ.สกศ.ฯ ได้จัดการประชุมทบทวนหลังการใช้หลักสูตร NALC เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.พ. ๖๖

คณาจารย์ภาษาอังกฤษ กอศ.สกศ.ฯ ได้จัดการประชุมทบทวนหลังการใช้หลักสูตร NALC เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.พ. ๖๖ ณ กอศ.สกศ.รร.จปร.