คณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การใช้งาน Smart TV สำหรับ Smart Classroom” เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๖

คณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดสัมมนา เรื่อง "การใช้งาน Smart TV สำหรับ Smart Classroom" เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๖

คณาจารย์ กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดสัมมนา เรื่อง "การใช้งาน Smart TV สำหรับ Smart Classroom" เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๖ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๔๕ ณ ห้องเรียน ๒๐๔ กอศ.สกศ.รร.จปร.