นายทหารเวรรักษาการณ์ สกศ.รร.จปร. รายงานเวร ผบ.ทบ./ผบ.ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ บรรยายพิเศษ “แนวทางในการรับราชการทหาร”

นายทหารเวรรักษาการณ์ สกศ.รร.จปร. รายงานเวร ผบ.ทบ./ผบ.ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ บรรยายพิเศษ "แนวทางในการรับราชการทหาร"

พ.ต.หญิง อำภา  ช่างเกวียน  อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวรรักษาการณ์ สกศ.รร.จปร. รายงานเวร พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผบ.ทบ./ผบ.ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ กรุณาบรรยายพิเศษ "แนวทางในการรับราชการทหาร" ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.