ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ ลก.ทบ. เข้าเยี่ยมชมสิ่งอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของ นนร. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๖

ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ ลก.ทบ. เข้าเยี่ยมชมสิ่งอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของ นนร. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๖

ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะ ลก.ทบ. เข้าเยี่ยมชมสิ่งอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของ นนร. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ ณ กอศ.สกศ.รร.จปร.