พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์ ให้บริการทางวิชาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ ๓๓ (๑/๖๖) ให้กับ นทน.รร.กส.กส.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖

พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์ ให้บริการทางวิชาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ ๓๓ (๑/๖๖) ให้กับ นทน.รร.กส.กส.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖

พ.อ.หญิง บุษยะมาส  ทรรทรานนท์ ให้บริการทางวิชาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ ๓๓ (๑/๖๖) ให้กับ นทน.รร.กส.กส.ทบ. จำนวน ๒๗ นาย เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ อาคาร กอศ.สกศ.รร.จปร.