ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. ประจำเดือน ก.ค. ๖๓

ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. ประจำเดือน ก.พ. ๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๓

ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. ประจำเดือน ก.ค. ๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ โรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร.