โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ

การอบรม "โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ" เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๒

การอบรม "โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ" เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ กอศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. (๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ