Ms. Elizabeth Barrows ผู้เชี่ยวชาญสถาบันภาษากองทัพสหรัฐได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อสัทศาสตร์ (Phonetics) เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖

Ms. Elizabeth Barrows ผู้เชี่ยวชาญสถาบันภาษากองทัพสหรัฐได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สัทศาสตร์ (Phonetics)" ให้กับอาจารย์ภาษาอังกฤษ กอศ.สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖

Ms. Elizabeth Barrows ผู้เชี่ยวชาญสถาบันภาษากองทัพสหรัฐได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ"สัทศาสตร์ (Phonetics)" ให้กับอาจารย์ภาษาอังกฤษ กอศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับ นนร. โดยมุ่งเน้นถึงเสียงภาษาอังกฤษที่ นนร. มีปัญหาในการออกเสียง เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ ณ ห้องเรียน ๒๐๔ อาคาร กอศ.สกศ.รร.จปร.