รองผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์

รองผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.