รองผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์

รองผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ สกศ.รร.จปร.